Herkunft

Samurai Princess Muramasa (Sengoku Bushouki Muramasa)