Tornado of Terror (Senritsu no Tatsumaki)

Charakter